Verslag van de Algemene Leden Vergadering (ALV) van maandag 23 november 2015

Ad Bijma, voorzitter coöperatie BRES opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, veel dank aan Marjolein voor het gebruik van de collegezaal van Avans Hogeschool.

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van 24 april 2015

Zijn er vragen en/of opmerkingen t.a.v. het verslag? Nee, hiermee wordt het verslag vastgesteld.

 

Verkiezing van het bestuur

Wanneer er meer dan 5 kandidaten zich melden volgt een officiële verkiezing met stembriefjes maar dat is niet aan de orde. Er hebben zich 4 kandidaten gemeld als kandidaat bestuurslid en zij stellen zich d.m.v. een pitch aan ons voor: Gerrit Borgers, Ton Jansen, Patty Schoenmaker–Aartsen (afwezig, de pitch wordt door Jan gedaan) en Ad Bijma. Dit zijn de 4 kandidaten, zijn er vragen aan deze kandidaten? Wilbert Willems vraagt, wil het bestuur 5 leden of zijn deze 4 genoeg? Nee, een positie is vacant, als iemand zich meldt volgt een zelfde procedure, belangrijk is verhouding man/vrouw binnen het bestuur. Ad wil graag overgaan tot verkiezing bij acclamatie, alle aanwezigen stemmen in met het nieuwe bestuur. Verkiezing van dit bestuur betekent ook dat er een aantal mensen uit het bestuur gaan, dit zijn Erno van Alphen, Owen de Vries en Jan Schouw.

 

Verkiezing bestuur van de Raad van Toezicht

Wanneer er meer dan 5 kandidaten zich melden volgt een officiële verkiezing met stembriefjes maar dat is niet aan de orde. Er hebben zich tijdig 4 kandidaten gemeld voor de Raad van Toezicht en zij stellen zich d.m.v. een pitch aan ons voor: Wilbert Willems, Marjolein Schooleman,Pieter de Leijer enJeroen Lockefeer. Dit zijn de 4 kandidaten, zijn er vragen aan deze kandidaten? De Raad van Toezicht kan uit 5 leden bestaan, een positie is vacant, als iemand zich meldt volgt een zelfde procedure, belangrijk is verhouding man/vrouw binnen de Raad van Toezicht. Er heeft zich op de dag van de ALV nog een kandidaat gemeld, maar die kandidatuur kan pas weer gesteld worden op de volgende ALV.

Ad wil graag overgaan tot verkiezing bij de acclamatie, alle aanwezigen stemmen in met de nieuwe Raad van Toezicht.

Ad noemt de mensen die actief werkzaam zijn binnen BRES, zij stellen zich voor: Derk Hueting (project CO3), Anouk van den Berg (Communicatie), Ton van Lieshoud (Financiële administratie) en Nel Oomen (vrijwilligster)..

 

Vaststelling Huishoudelijk Reglement

Zijn er vragen en/of opmerkingen over het Huishoudelijke Reglement zoals het er nu ligt? Ad wil graag overgaan tot vaststelling van het HR bij acclamatie.. Alle aanwezigen stemmen in met het Huishoudelijk Reglement.

 

Financieel overzicht coöperatieve vereniging BRES 2015 (is inmiddels toegestuurd)

Begroting 2016 Groen= in behandeling

Project CO 3 (coöperatie)

 

 

Projectbureau (BV)

 

 

Personele kosten

 

 

Omzet projectbureau

 

 

Inhuur projectleiding, kwartiermakers

100000

 

Nieuwe Veste

12.500

 

Vrijwilligersvergoedingen

2500

 

Topaasstaete

4.500

 

Inhuur communicatiemedewerker

18000

 

Gemeentelijke daken PV

5.000

 

Inhuur CRM capaciteit

9000

 

Wind Nieuw Veer

7.500

 

TOTAAL PERSONEEL

12.9500

 

Overige advisering

10.000

 

 

 

 

TOTAAL PROJECTBUREAU

39.500

 

Marketing en PR

 

 

 

 

 

Folders e.d.

1500

 

Overige baten

 

 

Overige materialen

2000

 

Fee Hazeldonk

10.000

 

Wijkbudgetten

10000

 

Contributies

6.250

250 leden

Website

1500

 

Fee Groene Stroom

1.875

75 klanten

Licenties, administraties

4000

 

Bijdrage gemeente Breda

25.000

 

TOTAAL MATERIAAL

19000

 

Fee softwaregebruik

10.000

 

 

 

 

Fee HOOM

5.000

 

TOTAAL KOSTEN CO3

14.8500

 

 

58.125

 

 

 

 

TOTAAL BATEN

97.625

 

Dekking

 

 

 

 

 

Restant subsidie 2015

21270

 

Personele kosten

 

 

Provinciale subsidie

80000

 

Inhuur projectleiding 1dag/week

28.500

Afh. omzet

Prognose opbrengsten woningen

15000

 

Inhuur ondersteuning 2 dagen/week

34.560

Afh. omzet

Subsidie RWB

46000

 

Inhuur administratie

7.500

 

TOTAAL OPBRENGSTEN

16.2270

 

 

 

 

Saldo

13.770

 

TOTAAL

70.860

 

Overige kosten

 

  • RESUMÉ

Marketing en PR

 

  • CO3: saldo: € 13.770

Materialen

600

  • Projecten: saldo: € 15.915

Bijeenkomsten (huur, consumpties)

400

  • CO 3: afhankelijk subsidie

TOTAAL MATERIAAL

1000

  • Projecten: afhankelijk omzet uit projecten

 

 

  • Algemeen: werving leden

Administratie

 

 

Bankkosten

150

 

Assurantiekosten

250

 

Kosten juridisch en fiscaal advies

500

 

Kosten overig advies

250

 

sofware

200

 

onvoorzien

7500

 

TOTAAL OVERIGE KOSTEN

10.850

 

TOTAAL KOSTEN

81.710

 

 

 

 

SALDO

15.915

 

Q& A: Valt onder de assurantiekosten de verzekering voor de bestuurders? Ja

 

Organogram van de coöperatieve vereniging BRES

Voornemen tot instelling van een Projectbureau: BRES Realisatie B.V.

De geschiedenis van BRES begint in 2011 met de oprichting van de Stichting BRES i.v.m. een aanzienlijke subsidie uit de toenmalige Blok voor Blok regeling.

In 2014 werd de coöperatie opgericht, in 2015 werd de stichting ‘on hold’ gezet. De projecten waarmee Bres te maken krijgt worden groter en er gaat meer geld in om. Door het operationeel maken van de BV en de instelling van een projectbureau kunnen we alle risico’s bij de leden weghouden. Mocht er iets mis gaan met een project dan willen we niet dat de leden aansprakelijk worden gesteld. Jan Schouw en Owen de Vries zijn werkzaam in de BV. Het betekent dat beiden terugtreden als bestuurder van de coöperatie. Het projectbureau legt verantwoording en rekeningen af aan het bestuur. De coöperatie blijft eigenaar van de B.V. Het bestuur vertegenwoordigt alle leden. Het bestuur van de coöperatie zou kunnen participeren in andere entiteiten. De aandelen van de B.V. liggen bij het bestuur, de B.V. is nu nog zonder activa.

Q & A: kan BRES realisatie B.V. ook van andere opdrachten aannemen, waar het bestuur van BRES niet bij betrokken is? Nee, dat kan niet.. Het bestuur is de enige opdrachtgever van het projectbureau. In de statuten staat datook derden opdrachten kunnen verstrekken maar het bestuur moet hiermee instemmen.

Ad geeft aan: binnen het bestuur stellen we ons de vraag, hoe kunnen we BRES beter positioneren als organisatie die hier in Breda en omgeving er toe doet en hoe kunnen we minder subsidieafhankelijk zijn. Maar ook willen we als BRES aan de voorkant ruimte krijgen om projecten te ontwikkelen. Hiervoor zijn we in gesprek met het college, de raad en de fracties om te kijken hoe we naar een nieuwe vorm kunnen groeien, een nieuw arrangement tussen lokale overheid en het maatschappelijk initiatief. Dit speelt nu niet alleen in Breda maar overal in het land, er wordt veel meer gedacht over partnerschappen bijvoorbeeld in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten, zoals Vereniging Markdal die heeft met de gemeente Breda en het Waterschap.

Het bestuur van Bres bespreekt met de gemeente Breda (college, fracties) de mogelijkheid om een Dienst van Algemeen (Economisch) Belang te worden, waarmee Breda zich kan profileren als sociaal innovatieve stad. Een van de leden noemt het woord ambitie: reikt die alleen tot Breda of tot de hele regio? Ad: Als BRES werken we samen en hebben partnerschappen met Coöperatie Etten-Leur, Coöperatie Land van Heusden en Altena, coöperatie Breda Duursaam (exploitant Zonneweide) en Coöperatie Anneville. Het is uitdrukkelijk onze wens om zoveel mogelijk samenwerking te zoeken. .Een van de leden vraagt zich af of ondersteuning door de provincie Brabant daarbij van betekenis kan zijn.

 

Voor het CO3 project geldt dat dit project kan worden uitgevoerd doordat Bres een aanbesteding door de provincie Brabant werd gehonoreerd.,

Overzicht van de lopende en geplande activiteiten 2015-2016

Sportpark 1

‘CO3’

Wijk – voor - wijk

Energiebuurtcomité

Energierekening omlaag!

Bewonersavonden

Energiescan en voorstel

Samen met:

Coöperatie Etten-Leur en

Coöperatie Land van Heusden en Altena

 

Verschillende gemeenten in West-Brabant zijn geïnteresseerd in de BRES aanpak

 

3 windturbines bij Hazeldonk, de windmolens zijn nu aan het proefdraaien, het is een consortium van de Rabobank, Lagerwey, Hezelaer Energye, Green Trust, Izzy project en BRES. De gemeente heeft het onderzoek gedaan en de vergunning verleent. De gemeente verhuurd de grond aan de windmolenexploitant en ontvangt daarvoor € 2.500.,- - per jaar,gedurende een periode van 15 jaar. Dit bedrag wordt gestort in een lokaal klimaatfonds om nieuwe projecten te ondersteunen. M.b.t.Hazeldonk stelde de gemeente Breda als voorwaarde dat er voor max.1 miljoen obligaties moest worden uitgegeven aan Bredase burgers. BRES heeft in 5 maanden tijd de obligaties verkocht. Obligatiehouders krgen daarbij voor 1 jaar het lidmaatschap van de coöperatie cadeau. . De 3 windmolens leveren energie voor 6000 huishoudens en men kan nu gebruik maken van de groene stroom door over te schakelen naar Hezelaer Energy.

 

Nieuwe Veste Breda, zonnedak (animatie) 1600 panelen. De gemeente Breda wil in het kader van de verduurzaming van hun vastgoed het dak vervangen en isoleren. BRES heeft hierin meegekeken wat de mogelijkheden hier zijn en heeft voor het aanbrengen van zonnepanelen een Subsidie Duurzame Energie( SDE) aangevraagd.Deze is toegekend. BRES wil het dak huren voor 15 jaar van de gemeente Breda en de exploitatie van het dak op zich nemen. BRES is in gesprek om het recht van opstal hierin te krijgen. BRES maakt nu € 20.000 kosten voor een vooronderzoek en dit wordt betaald uit het klimaatfonds.

Q & A: Is dit nu een opmaat naar al het vastgoed van de gemeente Breda om dit te verduurzamen? Ja, morgen zitten we met coöperatie Breda Duursaam en Coöperatie Anneville aan tafel bij de gemeente Vastgoed om hierover te spreken.

Q & A: Kan de gemeente de huur van die daken als inkomsten gaan zien? Ja, dit zijn inkomsten voor de gemeente..

Q & A: Wat zou het betekenen als je alle (gemeente)daken kunt voorzien van zonnepanelen? Er is een overzicht gemaakt door de gemeente (zij wil in 2044 energieneutraal zijn, omdat Tilburg dit in 2045 wil zijn) over De noodzakelijke energiemix die daarvoor nodig is.

Q & A: Is er een samenwerking mogelijk tussen BRES en BrabantWater? Zij zijn specialist op het gebied van geothermie. Ja, dat is een goede keuze, dit komt aan de orde wanneer men de alternatieven bij de sluiting van de Amer Centrale onderzoekt, de alternatieven zijn: de restwarmte van Moerdijk en diepe geothermie.

Voor een echte transitie naar duurzame energie, die in Breda plaats moet vinden, is het noodzakelijk dat we veel volume gaan draaien.

 

Topaasstaete: 4000 m2 zonnedak van de Vereniging van Eigenaren(VVE),

Er vindt een onderzoek plaats voor een persoonlijk aanbod voor de bewoners. Wanneer dit concept goed uitpakt kunnen we kijken of we dit uit kunnen rollen naar ander daken van VVE.

Realisatie zonnedaken bij verschillende agrariërs in gebied vereniging Markdal en gebied Strijbeek, het is heel veel dakoppervlak, de daken zijn zeer geschikt als collectieve daken.

 

Wind Hezelaer Energy

Per januari 2016 is het mogelijk om stroom af te nemen, De BRES leden ontvangen een aanzienlijke korting. Een van de leden vertelt over zijn persoonlijke ervaring en de financiële voordelen van Hezelaer. Dit verhaal wordt opgetekend en komt op de BRES website. BRES zou duidelijker genoemd mogen worden in dit verhaal. Een van de leden vindt het een goede ambitie als BRES probeert Hezelaer nog meer te vergroenen? Hezelaer is wel een lokale partij en dat is ook belangrijk.

 

Wind langs A-16: Nieuw Veer,

BRES is in gesprek met het Waterschap Brabantse Delta. Bij Nieuwveer staat nu een Eneco turbine. Het contract daarvan loopt tot 2018. Bres wil de mogelijkheid bespreken om zelf een aantal windmolens te exploiteren in de toekomst

 

Voortzetting lidmaatschap per 1-1- 2016 en vaststelling contributie 2016

De contributie wordt bij accalamtie vastgesteld op € 25, - Misschien kan worden nagedacht over een variatie in het tarief voor bijvoorbeeld gezinnen.

Gesprek met de leden over toekomstige ontwikkelingen

Zowel gedurende de avond als bij dit onderdeel vindt er een prettige uitwisseling plaatst met de aanwezige leden.

Ideeën van de leden:

  • Geothermie (aardwarmte) onderzoeken of Brabant Water hier belangstelling voor heeft.

  • Wat wil je nu met BRES? Wil je het afbakenen? Hoe kunnen we samenwerken met Coöperatie Duursaam Breda en Coöperatie Anneville en ook op regionaal gebied?

  • Wat kunnen we eraan doen om alle VVE’s in Breda erbij te betrekken. Mogelijk kunnen we daar als expertise bureau een platform voor creëren.

  • Kan BRES iets betekenen voor huishoudens met lage inkomens, er zijn steeds meer mensen die hun energierekening niet meer kunnen betalen, kunnen we een project doen voor deze doelgroep?

 

Tot slot

Alle besluiten werden unaniem genomen door de 25 aanwezige leden. Dat aantal viel wat tegen, eerlijk is eerlijk, maar de kwaliteit van de bijeenkomst maakte veel goed. BRES is tot voornemens om 2 x per jaar een ledenvergadering te organiseren, de eerst volgende zal in april/mei en november 2016 zijn. Als er tussendoor belangrijke zaken zijn worden de leden hiervan op de hoogte gesteld. Mochten er leden geïnteresseerd zijn om in een werkgroep plaats te nemen en mee te denken dan is dat mogelijk.